NOG GEEN KLANT?
Stel uw vragen nu

Chat met ons

SNEL LEREN
Download e-books over trading

Gratis

E.U. RICHTLIJN 2014/107/EU – COMMON REPORTING STANDARD

Met ingang van 1 januari 2016 werd de reikwijdte van de nieuwe Europese richtlijn m.b.t. het automatisch uitwisselen van informatie die de Europese Spaarrichtlijn vervangt, uitgebreid.

Elke rekening open bij een financiële instelling op 1 januari 2016 en aangehouden door een rekeninghouder die niet gedomicilieerd is in het land waarin de financiële instelling zich bevindt, moet door de financiële instelling aan de fiscale autoriteit gemeld worden. De informatie die over de rekening verschaft wordt omvat onder meer financiële informatie (zoals meerwaarden of divididenden) en informatie m.b.t. de rekening zoals informatie over de rekeninghouder(s), het saldo van de rekening op 31 december of op de dag van het sluiten van de rekening en het rekeningnummer. Deze informatie zal vanaf 2017 voor het jaar 2016 doorgegeven worden. Afhankelijk van de overeenkomst tussen het land waarin de financiële instelling zich bevindt en het land waarin de rekeninghouder gedomicilieerd is, kan dit ook later zijn. Deze uitwisseling van informatie betreft alle E.U. landen alsook niet-E.U. landen die aan het akkoord deelnemen.

Meer informatie over het automatisch uitwisselen van informatie kan gevonden worden in dit document van de OESO website

DEPOSIT GUARANTEE AND INVESTMENT PROTECTION

Bewaring van deposito’s

Klantengelden worden ontvangen op omnibus bankrekeningen van het type "klantentegoeden" geopend op naam van WH SelfInvest S.A. dat fungeert als agent voor onze klanten. Deze klantentegoeden worden vervolgens volledig bewaard in deze rekeningen (CFD-Forex rekeningen)  of geheel overgemaakt (futures rekeningen) naar omnibus bankrekeningen van het type "klantentegoeden" in het Verenigd Koninkrijk die vallen onder de directe controle van ons bedrijf. De lijst van banken waar de klantentegoeden in bewaring worden gegeven is te vinden op de website van ons bedrijf.

Bescherming van deposito’s

Klantentegoeden zijn gescheiden van het eigen vermogen van ons bedrijf en zijn identifieerbaar tot op het niveau van elke individuele klant. In het geval dat een kredietinstelling waar de klantentegoeden in bewaring worden gegeven niet langer solvabel is, zijn klanten als volgt beschermd:

- Klantentegoeden in bewaring in Luxemburg: de "Deposit Guarantee Fund Luxembourg" (FGDL) beschermt depositohouders met een garantie van maximaal € 100.000 per depositohouder per kredietinstelling.

- Klantentegoeden in bewaring in het Verenigd Koninkrijk: het "Financial Services Compensation Scheme" (FSCS) beschermt depositohouders met een garantie van maximaal £ 75.000 per depositohouder per kredietinstelling.

Bescherming van beleggingen

In het geval dat een kredietinstelling of beleggingsvennootschap niet langer solvabel is, zijn klanten eveneens beschermd op vorderingen voortspruitend uit beleggingstransacties en dit zowel op instrumenten toebehorend aan de belegger en in bewaring, administratie of beheer voor hun rekening als tegoeden, reeds ontvangen of nog niet, en voor hun rekening in bewaring gehouden. Klanten zijn als volgt beschermd:

- In het geval dat WH SelfInvest S.A. niet langer solvabel is: de “Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg” (SIIL) beschermt beleggingen met een garantie van maximaal € 20.000 per persoon per beleggingsvennootschap.

- In het geval dat een partner instelling in het Verenigd Koninkrijk niet langer solvabel is: het "Financial Services Compensation Scheme" (FSCS) beschermt depositohouders met een garantie van maximaal £ 50.000 per persoon per kredietinstelling of beleggingsvennootschap.

BELANGENCONFLICTEN

Het bedrijf is zich bewust van de noodzaak dat het zijn diensten moet verstrekken met zorg, kennis van zaken en nauwkeurigheid en dat het steeds moet optreden in het belang van de klant. Het bedrijf neemt alle redelijke stappen om eventuele belangenconflicten tussen het bedrijf en de klant of tussen klanten onderling te identificeren. Als basisprincipe stelt het bedrijf het belang van de klant boven eender welk ander belang.

Gebaseerd op de aard van de diensten die het verstrekt, identificeerde het bedrijf de onderstaande situaties die eventueel tot een belangenconflict kunnen leiden. Het bedrijf heeft gedragslijnen en procedures geïmplementeerd om deze situaties te vermijden. Het bedrijf beschikt eveneens over gedragslijnen en procedures die potentiële belangenconflicten trachten te detecteren zodat deze vermeden kunnen worden of zodat er opgetreden kan worden in het belang van de klant. Zouden deze organizatorische voorzorgen niet voldoende blijken zodat er opgetreden kan worden in het belang van de klant, dan zal het bedrijf, vooraleer het voor de klant optreedt, de klant inlichten betreffende de aard van het belangenconflict en, indien van toepassing, de reden van het belangenconflict. Deze mededeling kan algemeen van aard zijn.

(a) Het bedrijf kan een financiële opbrengst realiseren of een financiële kost vermijden ten nadele van de klant. Het bedrijf bevindt zich niet routinematig in situaties van deze aard. Elke potentiële situatie van deze aard moet aan de bedrijfsleiding gerapporteerd worden zodat opgetreden kan worden op basis van de toepasbare wetten en regels.

(b) Het bedrijf heeft een belang in de uitkomst van een dienst die het verstrekt aan de klant of een transactie die het uitvoert in naam van de klant, en dit belang verschilt van het belang in de uitkomst van de klant. Het bedrijf verschaft geen beleggingsadvies waarbij klanten voorgesteld wordt te beleggen in bepaalde financiële instrumenten op korte of lange termijn.

(c) Het bedrijf heeft een financiële of andere motivatie om het belang van de ene klant of klantengroep boven het belang van de andere klant of klantengroep te stellen. Het bedrijf splitst klanten niet op in klantengroepen op basis van criteria zoals ordervolume of rekeninggrootte (b.v. platinum, goud, zilver en brons klanten). Alle klanten hebben toegang tot alle diensten en alle financiële instrumenten die deel uitmaken van het gamma van het bedrijf. Elk order wordt op dezelfde manier verwerkt volgens dezelfde procedures. Alle klanten genieten van dezelfde prijsvorken (spreads) en worden dezelfde commissies aangerekend, tenzij ze van een normale volumekorting genieten. Alle klanten hebben toegang tot dezelfde service desk en elk verzoek of elke vraag wordt opgevolgd aan de hand van dezelfde procedure.

(d) Het bedrijf oefent dezelfde activiteiten uit als de klant. Het bedrijf oefent niet dezelfde activiteiten uit als de klant. Het bedrijf heeft geen "proprietary trading" activiteit.

(e) Het bedrijf ontvangt of zal ontvangen van een andere partij dan de klant een verloning gerelateerd aan het verstrekken van de dienst aan de klant, en dit in de vorm van geld, goederen of diensten, die verschillen van de normale commissie of honorarium voor deze dienst. Het bedrijf heeft geen contractuele relatie met leveranciers of andere partijen die resulteren in dit type van verloningen van financiële of andere aard.

Elke andere (potentiële) situatie waar een belangenconflict mogelijks aan de orde is dient gerapporteerd te worden aan de bedrijfsleiding zodat opgetreden kan worden op basis van de toepasbare wetten en regels.

INDUCEMENTS

WH SelfInvest informeert klanten dat, in geval ze een rekening openen op basis van een aanbeveling door een derde partij, WH SelfInvest deze derde partij mogelijks een honorarium of commissie zal betalen en dat dit een vast bedrag of een bedrag gebaseerd op het handelsvolume van de klant kan zijn.

Het bedrijf ontvangt geen honoraria of commissies van deze derden.

WH SelfInvest verbindt zich ertoe verdere informatie te verstrekken op aanvraag van de klant.

Reglementering schrijft voor dat het niet toegelaten is commissies te delen met een klant die een andere klant aanbrengt.